معاونت سیاسی ، اجتماعی

حسین سروری

معاون سیاسی ، اجتماعی

 

سوابق و رزومه کاری

وضعیت استخدام:

پست فعلی : معاون سیاسی ، اجتماعی

سوابق تحصیلی:

سوابق شغلی: