معاونت برنامه ریزی و توسعه

امید میردار سلطانی معاون برنامه ریزی و توسعه

 


سوابق و رزومه کاری

پست فعلی: معاون برنامه ریزی و توسعه

وضعیت استخدام: رسمی وزارت کشور

سوابق تحصیلی: فوق لیسانس مدیریت بازرگانی

سوابق شغلی:

-مسئول اعتبارات طرحهای عمرانی وزارت بهداشت

- مسئول بودجه سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور

- مدیر کل طرح و برنامه انجمن حمایت زندانیان کشور

- رئیس اداره طرح و برنامه و مطالعات فرمانداری ساوجبلاغ 

- رئیس اداره طرح و برنامه فرمانداری شهریار

- رئیس اداره طرح و برنامه فرمانداری ملارد

- رئیس اداره برنامه ریزی و هماهنگی امور اقتصادی فرمانداری تهران 

معاون برنامه ریزی و توسعه فرمانداری تهران