شهرستان تهران به روایت تصویر

فرمانداری تهران

                                                                   برج آزادی تهران

خیابان عباس آباد (تهران)

برج میلاد

خیابان ولیعصر