معرفی شهرستان

1-1-1  تقسیمات کشوری

شهرستان تهران دارای 3 بخش ، 1 شهر به نام تهران ، 4 دهستان به نام های سولقان ، سیاهرود، خلازیر و آفتاب و 59 آبادی بوده است به طوری که 9.1 درصد بخش ها ، 2.3درصد شهرها ، 5.6 درصد دهستان ها و 5.8 درصد آبادی ها دارای سکنه استان در این شهرستان قرار دارد.

جمعیت و ویژگی های آن

1-3-1تهران بزرگ‌ترین شهر و پایتخت ایران، مرکز استان تهران و شهرستان تهران است. جمعیت شهرستان تهران در سال 1395 معادل 7816034 نفر بوده که نسبت به سال 1390 ، رشدی در حدود 6/3 درصد داشته است . جمعیت نقاط شهری این شهرستان ، 7772813 نفر و نقاط روستایی 43،221 نفر بوده است.همچنین سهم جمعیتی این شهرستان در حدود 59 درصد جمعیت استان است.

جمعیت شهرستان تهران در سال  - 1395- مرکز آمار ایران

نرخ شهرنشینی شهرستان در سال 1395 ، 99.4 درصد و جمعیت روستا نشین آن کمتر از یک درصد می باشد که این موضوع نشان می دهد رفته رفته روستا های شهرستان تهران کم جمعیت تر شده اند.

جمعیت شهرستان تهران در سال  95 ، 7816034 نفر بوده است که با توجه به جمعیت استان تهران ( 13267637نفر) ، سهمی معادل 59 درصد داشته است.