En
تاریخ : يکشنبه 23 آبان 1400
کد 8225

برگزاری سایت الگویی افزایش عملکرد گندم شهرستان تهران

اولین جلسه سایت الگویی افزایش عملکرد گندم در مزرعه یکی از کشاورزان پیشرو تولید کننده گندم شهرستان تهران برگزار گردید
به گزارش  پایگاه اطلاع رسانی جهاد کشاورزی شهرستان تهران، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان تهران در این خصوص گفت: استفاده حداکثری از ظرفیت نمونه های بخش کشاورزی در گرو برنامهریزی، سازماندهی و پشتیبانی از آنها است.
وی تصریح کرد: استفاده از کشاورزان پیشرو در فعالیتهای ترویج کشاورزی دسترسی به اهداف مختلف را فراهم میکند  که از جمله این اهداف تشکیل سایت های الگویی در جهت الگوسازی برای سایر بهرهبرداران، استفاده از توان علمی و تجربی آنان به منظور اشاعه نوآوریهای مفید، اطلاعرسانی ترویجی و پاسخگویی به نیازهای متنوع بخش کشاورزی می باشد.
مهندس حقی زاده افزود: اجرای اینگونه طرح های ترویجی نگاهی الگویی و بهرهورانه به منابع تولید دارد و در واقع استفاده بهینه از ثروت بالقوهای است که باید با برنامهریزی صحیح آن را بالفعل ساخت.
 
  • نوشته شده
  • توسط جهاد کشاورزی شهر تهران فرمانداری تهران
  • تعداد بازدید 9