En
تاریخ : دوشنبه 21 آبان 1397
کد 4071
به گزارش روابط عمومی فرمانداری تهران، "جبرئیل برادری" در خصوص آغاز فعالیت کانون یادگیری ترویجی شهرستان تهران افزود: استفاده از کشاورزان پیشرو در فعالیتهای ترویج کشاورزی دسترسی به اهداف مختلف را فراهم میکند که از جمله این اهداف تشکیل کانون های یادگیری در جهت الگوسازی برای سایر بهرهبرداران، استفاده از توان علمی و تجربی آنان به منظور اشاعه نوآوریهای مفید، اطلاعرسانی ترویجی و پاسخگویی به نیازهای متنوع بخش کشاورزی می باشد.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان تهران افزود: طرح کانون‌های یادگیری انتقال دانش و تجربه نگاهی الگویی و بهرهورانه به منابع تولید دارد و در واقع استفاده بهینه از ثروت بالقوهای است که باید با برنامهریزی صحیح آن را بالفعل ساخت.
اولین جلسه کانون یادگیری و انتقال دانش و تجربه محصول گندم در مزرعه یکی از کشاورزان نمونه تولید کننده گندم شهرستان تهران برگزار گردید.
انتهای پیام/