En
تاریخ : شنبه 14 اسفند 1395
کد 3052
ایجاد هماهنگی بیشتر میان کمیته ها و اعضای آن ها و مرور وظایف و توجیه مسئولیت های هر یک از کمیته ها برای  برگزاری هر چه بهتر با شکوه تر بر گزار کردن انتخابات از دیگرمحورهای این نشست بود.
در این نشست همچنین حاضران با مروری بر تجربیات به دست آمده از انتخابات دوره های گذشته با ارایه پیشنهادات و نظرات خود بر اتخاذ راهکارهایی به منظور تشویق و ترغیب هر چه بیشتر مشارکت واجدین شرایط در انتخابات 29 اردیبهشت ماه سال 96 ، تاکید کردند./تمام.